Comerç Exterior

La Cambra està integrada en la Federación Española de Cámaras del Libro (FEDECALI), a la que la Resolució de la Dirección General de Comercio Exterior (11/07/1991) reconeix la categoria d'Entitat col·laboradora de l'Administració, en virtut d'una Ordre del 15 d'octubre de 1987.

Com a entitat col·laboradora de l'Administració, disposa d'un número de control pel qual autoritza les factures d'exportació i d'importació que les empreses presenten a les Duanes per al seu despatx.

Mensualment, com a Representant Indirecte, confecciona els DUA (Documento Único Aduanero) del conjunt de les operacions realitzades per correu de cada exportador, agrupats per països, i els presenta a les Duanes, evitant d'aquesta manera la presentació individualitzada per cada tramesa.

Emet Certificats d'Origen per aquells països que ho sol·liciten.

Certifica factures per a l'obtenció del Visat Consular, si és requerit pel país de destinació.

Efectua reconeixement de firmes dels membres de les empreses associades a petició dels Consolats.

INTRASTAT (comerç intracomunitari). La Cambra del Llibre, actuant com a "Tercer Declarant", confecciona i presenta mensualment a l'Oficina Central de l'Intrastat la documentació requerida per aquell organisme, en nom de l'associat.

Tramita l'assegurança de transport de les exportacions (o expedicions) i de les importacions (o introduccions) a través d'una pòlissa global de prima reduïda, subscrita amb una important companyia asseguradora.

Emet certificats d'assegurança sobre una pòlissa global, en cas de sinistre o a petició del client estranger.

Elabora estadístiques de comerç exterior que són facilitades a la FEDECALI les quals, juntament amb les realitzades per les Cambres del Llibre de Madrid i d'Euskadi, permeten editar la publicació anual "Comercio Exterior del Libro", que conté un ampli recull de les operacions realitzades pel sector; per zones de països i per matèries i facilita també la comparació i evolució d'aquestes operacions els últims anys.

Facilita informació estadística general del comerç exterior.
 

br /