Conveni col·lectiu estatal 2017-2018

per Cambra del Llibre de Catalunya,

Conveni col·lectiu

El BOE ha publicat del text del Conveni Col·lectiu Estatal d’Arts Gràfiques, Manipulats de Paper, Manipulats de Cartró, Editorials i Indústries Auxiliars. La durada d’aquest Conveni es fixa per a dos anys comptats a partir de l’1 de gener de 2017 fins al 31 de desembre de 2018.

El text publicat incorpora com annex les taules salarials aplicables a partir de novembre de 2017.

Resum dels acords presos:

 • Vigència 2017 – 2018. Ultraactivitat Juny 2020
 • Increment salarial (Només salari base i plus lineal)
 • Novembre – Desembre 2017 1,2: Absorbible
 • Any 2018 1,5: Absorbible
 • Pagament únic 150€ NO absorbible però SÍ compensable amb el que s’hagi pagat a compte de Conveni

Preavisos per cessament per part dels treballadors

 • Directius i caps de taller (2 mesos)
 • Administratius, tècnics especialistes, comercials i caps d’equip (1 mes)
 • Resta de personal (15 dies)
 • Serveis generals i personal en formació (7 dies)

Vacances:

 • Es suprimeix preferències per raó d’antiguitat.
 • Absències justificades amb dret a retribució, s’amplien a les parelles de fet degudament registrades.
 • Permís de 2 dies per hospitalització de parents fins al 2on grau de cosanguinitat ó afinitat.
 • Es podrà fruir mentre duri l’hospitalització i no obligatòriament els dos primers dies de la mateixa.

Faltes:

 • Incorporació com a falta greu la no utilització d’EPI o manipulació dels sistemes de seguretat per part del treballador, de conformitat amb l’avaluació de riscos laborals de l’empresa.
 • Supressió de l’obligació de les revisions semestrals dels treballadors que utilitzin pantalles, supeditat al que estableixi l’avaluació de riscos laborals.

Incorporació del protocol d'actuació en cas d'assetjament  tret que ja existeixi protocol s’estableix el següent:

 • Denúncia davant el representant de l’empresa i la representació legal dels treballadors.
 • Separació cautelar del pressumpte assetjador sense que suposi modificació substancial de les condicions de treball.
 • Nomenament de mediador. – Fase d’investigació (10 dies hàbils). Al finalitzar la mateixa s’elaborarà un informe concretant l’existència o no del assetjament i en el seu cas la sanció que procedeixi. Pot aplicar-se la consideració de falta molt greu.

BOE – “Convenio colectivo estatal de artes gráficas, manipulados de papel, manipulados de cartón, editoriales e industrias auxiliares 2017-2018”

Comentaris


Per comentar, si us plau inicia sessió o crea't un compte