INTRASTAT

L’Intrastat és una declaració estadística d’obligat compliment per al moviment de mercaderies (no serveis ni drets) que transiten entre els 28 països de la Unió Europea (introduccions i expedicions)

Obligatorietat: Estan obligats a presentar la declaració Intrastat tots els subjectes passius de l'IVA, que han realitzat operacions intracomunitàries per un valor que superi la xifra d'exempció (400.000 euros) durant l’any passat natural o quan, sense haver assolit aquesta xifra, hi arribin al llarg de l'any natural en curs.

La declaració es fa mensualment des del mes que acumula un import de 400.000€.

El comptador es reinicia cada any i una vegada s'assoleixi el llindar de l’exempció en les operacions acumulades caldrà presentar-lo mensualment encara que en els següents mesos no hi hagi activitat i fins a desembre.

El termini de presentació de la declaració de l’Intrastat de les operacions realitzades en un mes finalitza el dia 12 del mes següent i, si aquest fos inhàbil, el dia hàbil immediatament posterior.

Podeu consultar més informació sobre l’ Intrastat a la Web de la AEAT.

A la secretaria de la Cambra també us podem donar més informació.

Els socis de la Cambra que vulguin que gestionem des de la Cambra ens ho heu de demanar mitjançant un document d'autorització de declaracions en nom vostre. Des del moment que la Cambra n’és autoritzada delegueu en la Cambra la declaració integral (no pot ser parcial) de les vostres operacions anuals.