TARIFES

L’afiliació a la Cambra del Llibre significa formar part del col·lectiu d’actors de la cadena del llibre que representen, orienten i impulsen l’activitat industrial i comercial del sector editorial de Catalunya i desde Catalunya.

Ser membre de la Cambra suposa la una contribució econòmica fixa anual que es resumeix:

Membres adherits, són aquells que no están afiliats en algún dels gremis de la secció corresponent a la seva activitat. (Editors, Llibreters, Distribuïdors, Gràfics)

  • Si fan us dels serveis de Comerç Exterior: 250€/any

  • Si no necessiten els serveis de comerç exterior: 150 €/any

Membres de ple dret, són els que formen part a la vegada del gremi corresponent a la seva secció. I tenen dret a vot. Aquests obtenen una bonificació del 50% en les quotes fixes i variables.

  • Si fan us dels serveis de Comerç Exterior: 125€/any

  • Si no necessiten els serveis de comerç exterior: 75 €/any

Pel que fa als serveis de validació i documentació de comerç exterior:

0,08% Compres o adquisicions a països de la UE

0,35% Importacions de la resta del món

0,06% Expedicions o vendes a països de la UE

0,24% Exportacions a la resta del món

0,06% Exportacions a Canàries i a Andorra

La factura de Serveis Documentaris contindrà a més a més:

0,10 € per moviment

2,00 € per Dua

5,00 € per declaración mensual d’Intrastat

10,00 € per certificat d’origen

Pel que fa a les Assegurances de mercaderies segons el valor assegurat:

0,07% Europa, EUA, Canadà, Canàries i Andorra

0,07% Amèrica Llatina i resta del món

0,09% Nacional

Les operacions vinculades a l’EXPORTACIÓ estan subjectes i exemptes d’IVA d’acord amb l’article 21, de la llei 37/2012

Els serveis vinculats a l’exportació estan exempts 

Els serveis vinculats a la importació estan subjectes