Avis Legal:


Cambra del Llibre de Catalunya – Avís legal.

Copyright © 2017 – Cambra del Llibre de Catalunya


Informació corporativa:

En virtut de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, informem que el present Web és propietat de la CAMBRA DEL LLIBRE DE CATALUNYA, amb domicili al carrer València 279, 1r, 08009 de Barcelona amb NIF G08677353. Tel. +34 932154254. Inscrit en el Registre de la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball, del Departament d’Empresa i Ocupació, de la Generalitat de Catalunya; amb el número d’expedient 08/79/5762.125.


Protecció de Continguts:

Tot el contingut del present espai web, inclosos els textos, marques, signes distintius logos, imatges, gràfics i dissenys, són propietat de la CAMBRA DEL LLIBRE DE CATALUNYA o els seus llicenciadors, i estan protegits per la legislació vigent en matèria de Propietat Intel·lectual.

En cap cas l’accés al portal per part de l’usuari li atorga ple dret sobre aquest contingut, ni tan sols per la seva mera reproducció per a ús personal.


Cookies (galetes)

Quan l’usuari accedeixi a la zona privada de la pàgina web, disposarà prèviament d’un nom d’usuari i d’una contrasenya indicada a aquest efecte per la CAMBRA DEL LLIBRE DE CATALUNYA. En aquest cas, les dades facilitades seran les imprescindibles per dur a terme la prestació del servei web.

La CAMBRA DEL LLIBRE DE CATALUNYA utilitza les cookies per facilitar el reconeixement dels usuaris registrats, sense necessitat que aquests hagin d’introduir les seves dades d’accés (usuari i contrasenya) cada vegada que desitgin ingressar a la seva Àrea Privada.

A aquests efectes, i mitjançant l’ús d’aquesta zona privada, vostè atorga consentiment inequívoc a la CAMBRA DEL LLIBRE DE CATALUNYA, perquè procedeixi, en compliment de les finalitats esmentades en l’apartat anterior, al tractament de les dades recollides a través de les cookies.

L’usuari podrà en tot moment ser advertit de la recepció de cookies i impedir la seva instal·lació configurant el seu navegador en aquest sentit (sempre que el seu navegador així ho permeti).


Termes i condicions

Avís Legal

Termes i Condicions

Política de Privacitat

AVÍS LEGAL I TERMES & CONDICIONS

IDENTIFICACIÓ

COMUNICACIONS

CONCEPTES

REGISTRE DE DADES D'USUARIS

CONTINGUT D'USUARIS

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

NORMES D'UTILITZACIÓ DEL SERVEI

EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT DE CONTINGUTS

CONTINGUTS I SERVEIS ENLLAÇATS A TRAVÉS DEL SERVEI

DADES IMPORTATS I SINCRONITZAR AMB XARXES SOCIALS O APLICACIONS

MESURES DE SEGURETAT

INTERRUPCIONS DE SERVEI

NUL·LITAT I INEFICÀCIA DE LES CLÀUSULES

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

POLÍTICA DE PRIVACITAT

PROTECCIÓ DE DADES I LSSI

CESSIÓ DE DADES AMB CONSENTIMENT

POLÍTICA DE COOKIES

AVÍS LEGAL

TERME I CONDICIONS D'ÚS


IDENTIFICACIÓ

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l'informa que:


La pàgina web www.cambrallibre.cat és titularitat de la Cambra del Llibre de Catalunya (des d'ara la Cambra) el seu CIF és G08677353 i que es troba inscrita en el Registre de la Direcció General de Relacions Laborals amb el número d’expedient 2125. El domicili social i dades de contacte són les següents: Carrer València nº 279 1r pis, CP 08009 de la Ciutat de Barcelona, Espanya, Tel .: (+34) 93 215 42 54, Correu electrònic de contacte clc@cambrallibre.cat

Per mitjà de l'acceptació dels presents Condicions d'ús, l'Usuari manifesta:

 • Que ha llegit, entén i comprèn tot allò aquí exposat.

 • Que assumeix totes les obligacions aquí disposades.

 • Que és major d'edat i té la capacitat legal suficient per utilitzar el Servei.

CONCEPTES

Web fa referència a la pàgina web www.cambrallibre.cat propietat de la Cambra .


Usuari és aquell que fa qualsevol ús del web de la Cambra i dels productes, serveis, continguts i / o funcionalitats que a través dels mateixos la Cambra ofereix o presta, ja sigui com a mer visitant, com a usuari registrat o client.

Serveis són totes aquelles prestacions que inclou la web, i funcionalitats que poden derivar de la web com correus electrònics i altres productes que tinguin algun reflex, informació o comunicació a través del web (entre d'altres, esdeveniments, documents, imatges, contingut en xarxes socials que estigui enllaçat amb la web, etc.)

REGISTRE DE DADES D'USUARIS

Les dades introduïdes per l'Usuari hauran de ser exactes, actuals i veraces. L'Usuari registrat serà responsable en tot moment de la custòdia de la seva contrasenya, assumint en conseqüència qualsevol dany i perjudici que poguessin derivar-se del seu ús indegut, així com de la cessió, revelació o pèrdua de la mateixa, havent d'informar immediatament a la Cambra en cas que tingui motius per creure que la contrasenya ha estat utilitzada de manera no autoritzada o és susceptible de ser-ho. En qualsevol cas, l'accés a àrees restringides i / o l'ús del servei realitzat sota la contrasenya d'un usuari registrat es reputaran realitzats per aquest usuari, que respondrà en tot cas d'aquest accés i ús.

Mitjançant l'acceptació dels Termes d'Ús, l'Usuari consent que les seves dades passin a formar part del fitxer de la Cambra i el tractament d'aquestes dades serà conforme al que preveu la Política de Privadesa.

CONTINGUT D'USUARIS 


L'usuari és l'únic responsable del seu contingut. El contingut de l'usuari s'ha d'entendre d'una forma àmplia: comentaris, votacions, registre en esdeveniments, documents fotos i imatges en el cas que apliqués i sempre que quedi identificat que aquests continguts no són propietat de la Cambra . En aquest cas, l'Usuari assumeix íntegrament totes les responsabilitats puguin irrogar del mateix sense cap limitació, incloent-hi les derivades de les conseqüències del seu tractament i de l'ús del contingut de l'Usuari titular dels drets de propietat per altres Usuaris o per tercers, obligant-se a mantenir en tot cas total i absolutament indemne a la Cambra.


L'Usuari, com a titular i responsable del contingut d 'usuari manifesta i garanteix que:

 • És el propietari o compte amb les autoritzacions corresponents per poder realitzar la publicació, comunicació pública i reproducció corresponent a través d'Internet.

 • Tot el contingut d'Usuari publicat i associat al seu perfil és legal i es troba plenament adequat a la normativa vigent, específicament en matèria de propietat intel·lectual i industrial, protecció de dades personals i protecció al dret a l'honor, intimitat i pròpia imatge, així com a la bona fe i / o l'ordre públic i el present document amb independència que el titular del mateix sigui una persona física o jurídica.

 • El contingut d 'usuari no inclou virus, troians, cucs o qualsevol altra forma de malware o altres dades o aplicacions que puguin danyar les pàgines web i / o dels Serveis o altres sistemes o servidors.

Així mateix, en cas que l'Usuari publiqui en el seu perfil, entre d'altres continguts, fotografies i imatges, accepta i s'obliga a:

 • Ser el titular dels drets de propietat sobre aquesta imatge o, si és el cas, comptar amb els drets suficients sobre la mateixa i estar degudament autoritzat per reproduir el contingut que aparegui.

 • En cas que en la fotografia o imatge apareguin persones o signes identificatius de tercers, comptar amb l'autorització expressa d'aquestes persones o de la normativa vigent per a realitzar la captura de la imatge i, si escau publicació a través d'Internet de la mateixa.

 • En cas d'aparèixer menors d'edat en les imatges, comptar amb l'autorització expresses dels seus pares o tutors legals per a la seva publicació.

 • Que les imatges compleixin íntegrament amb la normativa de Protecció de Dades Personals, Propietat Intel·lectual i Industrial i drets a l'honor, Intimitat, personal i familiar i pròpia imatge.

 • Que les imatges i fotografies resulten adequades a la moral i ordre públic, no apareixent nus, totals o parcials, ni que poguessin arribar a ser considerades obscenes o eròtiques acord amb els usos i costums vigents a Espanya o que poguessin arribar a danyar algun dels drets fonamentals d'algun tercer.

 • Retirar immediatament qualsevol fotografia en cas que qualsevol de les persones afectades, o els seus corresponents pares o tutors, revoquin en qualsevol manera l'autorització o cessió del corresponent dret d'imatge.

La Cambra en cas de tenir coneixement, ja sigui directament oa través de tercers, que qualsevol contingut de l'Usuari pugui infringir la llei, el present Avís Legal o qualsevol altre document d'aplicació, o vulnerar drets d'altres Usuaris i / o de tercers, es reserva el dret a eliminar el mateix i / o denegar l'accés a l'Usuari en qualsevol moment i sense avís previ. Així mateix, la Cambra cooperarà amb les autoritats administratives i judicials que correspongui, facilitant l'oportú accés de les mateixes al contingut d'Usuari i, si escau, posant en coneixement de les mateixes qualsevol indici de delicte.

L'usuari conserva tots els drets de propietat sobre el seu contingut, però autoritza a la Cambra la reproducció, distribució, posada a disposició i comunicació pública del mateix a altres Usuaris autoritzats per l'Usuari, així com el seu emmagatzematge.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL 

L'estructura i el contingut de la web www.cambrallibre.cat i els Serveis, incloent sense restricció qualsevol dels seus elements (textos, programari, scripts, imatges, gràfics, fotos, sons, música, vídeos, funcionalitats interactives i similars i les marques, noms comercials i / o logotips, així com qualsevol altre element protegits), són propietat de la Cambra o s'han llicenciat a la mateixa, i estan protegits per drets exclusius de propietat intel·lectual o industrial que queden reservats en exclusiva a favor dels seus respectius titulars.

Concretament, queda expressament prohibida qualsevol reproducció, distribució, transformació, comunicació pública i / o posada a disposició total o parcial dels esmentats continguts o elements, amb independència del mitjà utilitzat, si no es compta amb l'autorització prèvia, expressa i per escrit de la Cambra o, si escau, del titular dels corresponents drets, assumint en cas contrari l'Usuari infractor totes les responsabilitats directes o indirectes que poguessin derivar-se.

En cap cas s'entendrà que l'accés i navegació per la web o la utilització, adquisició i / o contractació dels Serveis oferts a través dels mateixos, impliqui una renúncia, transmissió, llicència o cessió total o parcial d'aquests drets reservats.

L'Usuari disposa únicament d'un dret d'ús privat corporatiu, no exclusiu, intransferible i revocable en qualsevol moment destinat exclusivament a la finalitat de gaudir de la navegació per la Web i de les prestacions dels Serveis d'acord amb el present Avís Legal i amb qualssevol altres documents o legislació vigent que li sigui aplicable.

De la mateixa manera, l'accés o ús de la Web i / o dels seus continguts i / o Serveis no confereix a l'Usuari dret algun sobre les marques, logotips i / o signes distintius en ell inclosos protegits per Llei. Així mateix, les referències a noms i marques comercials o registrades, logotips o altres signes distintius, ja siguin titularitat de la Cambra o de terceres empreses, porten implícites la prohibició sobre el seu ús sense la prèvia, expressa i escrita autorització de la Cambra o dels seus legítims propietaris.

Qualssevol consultes relacionades amb l'anterior poden plantejar al nostre departament legal a través d'e-mail clc@cambrallibre.cat

NORMES D'UTILITZACIÓ DEL SERVEI i Exclusió de responsabilitat

L'Usuari s'obliga a utilitzar el servei d'acord amb el que estableix la llei, la moral, l'ordre públic i els presents Condicions d'ús. Així mateix, s'obliga fer un ús adequat del servei ja no emprar-lo per realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte , que atemptin contra els drets de tercers o que infringeixin qualsevol norma de l'ordenament jurídic.

L'Usuari s'obliga a no transmetre, introduir, difondre i posar a disposició de tercers, qualsevol tipus de material i informació (productes, objectes, dades, continguts, missatges, dibuixos, arxius de so i imatge, fotografies, programari, etc.) que siguin contraris a la llei, la moral, l'ordre públic i els presents Condicions d'ús. a títol enunciatiu i en cap cas limitatiu o excloent, l'Usuari es compromet a:

I. No introduir o difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d'apologia del terrorisme o que atemptin contra els drets humans.

II. No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d'informació, element o contingut que atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconeguts constitucionalment i en els tractats internacionals.

III. No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d'informació, element o contingut que constitueixi publicitat il·lícita o deslleial.

IV. No transmetre publicitat no sol·licitada o autoritzada, material publicitari, "correu brossa", "cartes en cadena", "estructures piramidals", o qualsevol altra forma de sol · licitació, excepte en aquelles àrees (tals com espais comercials) que hagin estat exclusivament concebudes per a això.

V. No introduir o difondre qualsevol informació i continguts falsos, enganyosos, ambigus o inexactes de manera que indueixi o pugui induir a error als receptors de la informació.

VI. No suplantar a altres Usuaris del Servei ni transmetre les dades d'accés al compte ni la contrasenya a un tercer sense el consentiment de la Cambra.

VII. No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d'informació, element o contingut sense autorització dels titulars dels drets de propietat intel·lectual i industrial que puguin recaure sobre aquesta informació, element o contingut.

VIII. No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d'informació, element o contingut que suposi una violació del secret de les comunicacions i la legislació de dades de caràcter personal.

XIX. No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers fotografies ni qualsevol representació o imatge de persones menors d'edat.

L'Usuari s'obliga a mantenir indemne a la Cambra davant de qualsevol possible reclamació, multa, pena o sanció que pugui venir obligada a suportar com a conseqüència de l'incompliment per part de l'Usuari de qualsevol de les normes d'utilització abans indicades, reservant-se, a més la Cambra el dret a sol·licitar la indemnització per danys i perjudicis que correspongui.

c) La utilització que els Usuaris puguin fer dels materials del Servei, ja siguin prohibits o permesos, en infracció dels drets de propietat intel·lectual i / o industrial, informació confidencial, de continguts del Servei o de tercers.

Qualsevol reclamació o controvèrsia que pugui sorgir entre els usuaris del Servei haurà de ser solucionada entre aquests, obligant-se a mantenir a la Cambra totalment indemne, sense perjudici de la qual cosa la Cambra farà tots els esforços per facilitar als Usuaris una ràpida i satisfactòria solució a través del seu servei legal al Bufete Calsamiglia.

CONTINGUTS I SERVEIS ENLLAÇATS A TRAVÉS DEL SERVEI

El Servei pot incloure dispositius tècnics d'enllaç, directoris i fins i tot instruments de recerca que permetin a l'Usuari accedir a altres pàgines i portals d'internet (en endavant, "Llocs enllaçats").

L'Usuari reconeix i accepta que l'accés als llocs enllaçats serà sota el seu exclusiu risc i responsabilitat i exonera la Cambra de qualsevol responsabilitat sobre eventuals vulneracions de drets de propietat intel·lectual o industrial dels titulars dels llocs enllaçats. Així mateix l'Usuari exonera TimTul de qualsevol responsabilitat sobre la disponibilitat tècnica de les pàgines web enllaçades, la qualitat, fiabilitat, exactitud i / o veracitat dels serveis, informacions, elements i / o continguts als quals l'Usuari pugui accedir.

En aquests casos, la Cambra només serà responsable dels continguts i serveis subministrats als llocs enllaçats en la mesura que tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi desactivat l'enllaç amb la diligència deguda. En el cas que l'Usuari consideri que existeix un Lloc Enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats podrà comunicar a la Cambra a clc@cambrallibre.cat , sense que en cap cas aquesta comunicació comporti l'obligació de retirar el corresponent enllaç.

En cap cas, l'existència de Llocs Enllaçats ha de pressuposar la formalització d'acords amb els responsables o titulars dels mateixos, ni la recomanació, promoció o identificació de la Cambra amb les manifestacions, continguts o serveis proveïts. La Cambra no coneix els continguts i serveis dels llocs enllaçats i, per tant, no es fa responsable de manera directa o indirecta pels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error i inutilitat dels continguts i / o serveis de els llocs enllaçats ni per qualsevol altre dany que no sigui directament imputable a la Cambra.

DADES IMPORTATS I SINCRONITZAR AMB XARXES SOCIALS O APLICACIONS 

Queda expressament habilitada la possibilitat de compartir continguts o qualsevol tipus d'informació a través de xarxes socials com Twitter o altres aplicacions, i queda sotmesa aquesta activitat a les condicions d'ús i registre expressament establertes per aquestes plataformes online, sense que la Cambra assumeixi cap responsabilitat directa o indirecta pels continguts publicats en elles pels Usuaris.

L'activació, sincronització i ús de xarxes socials externes o aplicacions de les que l'Usuari sigui membre, així com la possibilitat de realitzar la importació de dades des de les mateixes al seu compte a la web o Serveis, implica la seva identificació i autenticació a la xarxa externa a partir de la qual seran extrets les dades. La Cambra li recomana que revisi les condicions d'ús i política de privacitat de les xarxes de les que vagi a importar dades.

En aquests casos, haurà de tenir en compte que en accedir a aquestes xarxes, està sortint de la web i l'entorn en què es presten els Serveis per accedir a un entorn no controlat per la Cambra. En conseqüència, la Cambra no assumirà cap responsabilitat per les possibles vulneracions a la seguretat d'aquests entorns.

En cas que s'incorpori a la web o Serveis, la Cambra li garanteix que assumirà les mesures de seguretat d'acord amb la normativa aplicable, així com aquelles que de manera diligent la Cambra decideixi implantar sense que en cap cas se li pugui requerir l'establiment de mesures de seguretat no exigides per la llei o per les pràctiques habituals.

La Cambra declina tota responsabilitat que es derivi de l'intercanvi d'informació entre usuaris a través del web. La responsabilitat de les manifestacions difoses i de la difusió de les dades facilitades en el seu web correspon en tot cas a qui les realitzen.

MESURES DE SEGURETAT 

En compliment de la normativa vigent, la Cambra ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les Dades Personals legalment requerits, i procura instal·lar aquells altres mitjans i mesures tècniques addicionals al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les Dades Personals facilitades per l'Usuari. No obstant això, l'Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

La Cambra no serà responsable de possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a la Cambra de retards o bloquejos en l'ús del present sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el Centre de Processos de Dades, en el sistema d'Internet o en altres sistemes electrònics, així com de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de la Cambra.

Això no obstant, si l'usuari publica informació personal en línia, accessible al públic, és possible que rebi missatges no sol·licitats d'altres persones i que les seves dades, per tant, siguin coneguts per tercers.

Per tot l'anterior, se li recomana la màxima diligència en aquesta matèria i la utilització de totes les eines de seguretat que tingui al seu abast, no responsabilitzant a la Cambra de sostraccions, modificacions o pèrdues de dades il • lícites.

INTERRUPCIONS DE SERVEI

La Cambra es reserva el dret a impedir l'ús del Servei, ja sigui de forma temporal o definitiva, a qualsevol Usuari que infringeixi qualsevol de les normes establertes en aquests Termes d'Ús, la llei o la moral. Discrecionalment, la Cambra també podrà excloure Usuaris i fins i tot deixar de donar total o parcialment el servei quan així ho consideri oportú per millorar l'operativa del Servei i / o de la resta dels usuaris de la mateixa, notificant prèviament aquesta circumstància als Usuaris afectats. La Web i els Serveis estan subjectes a constant evolució, per la qual cosa la Cambra es reserva el dret a modificar-los, ja sigui total o parcialment, en qualsevol moment i sense previ avís.

NUL·LITAT I INEFICÀCIA DE LES CLÀUSULES

Si qualsevol clàusula inclosa en els presents Termes d'Ús fos declarada total o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia només afectarà a aquesta disposició o a la part d'aquesta que resulti nul·la o ineficaç, subsistint els presents Termes d'Ús en tot la resta, considerant-se tal disposició total o parcialment per no inclosa.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

Aquests Termes d'Ús es regiran i interpretaran d'acord amb la legislació espanyola. En cas de litigi entre la Cambra i l'usuari, aquest podrà interposar la seva acció davant els tribunals espanyols corresponents al domicili de Barcelona, o bé davant els tribunals del lloc on l'Usuari estigui domiciliat.


POLÍTICA DE PRIVACITAT

PROTECCIÓ DE DADES I LSSI 

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la seva normativa de desenvolupament, informem l'Usuari que les seves dades, recollides en el cas d'accedir, navegar, registrar-se i / o utilitzar la web i / o els Serveis, seran tractades en un fitxer responsabilitat de la Cambra, les finalitats són:

 • Gestionar la relació comercial amb l'Usuari

 • Informar-de nous productes i serveis propis, que puguin ser del seu interès, mitjançant correu electrònic oa través d'un altre mitjà de comunicació electrònica equivalent, correu ordinari, telèfon, fax, etc a aquells usuaris que hagin atorgat expressament el seu consentiment per a la recepció d'aquestes comunicacions de conformitat amb la llei 34/2002, de 11 de juliol de Serveis de la Informació i del Comerç Electrònic, excepte quan hi hagi una relació contractual prèvia en atenció al que disposa l'article 21.2 de l'esmentada llei. Perdurant la seva autorització, en relació amb aquest últim supòsit, fins i tot un cop conclosa la seva relació amb TimTul fins que no sigui revocada. En cas que l'Usuari vulgui oposar-se als drets de comunicació comercial s'haurà de posar en contacte per mitjà de correu clc@cambreallibre.cat i expressar-ho específicament.

 • Dur a terme estudis interns i informes amb l'objectiu de millorar els nostres serveis segons les preferències dels usuaris.

CONSENTIMENT:

L'usuari prestarà el seu consentiment perquè la Cambra pugui fer ús de les seves dades personals a fi de prestar un correcte compliment dels serveis contractats.

L'emplenament del formulari i l'acceptació de les Condicions d'ús i Política de privacitat en el procés de registre a la web de la Cambra implica el consentiment exprés del client a la inclusió de les seves dades de caràcter personal en el referit fitxer, titularitat de la Cambra.

Si la Cambra fora a utilitzar dades per a una altra finalitat que no sigui la millora del web hauria avisar als seus usuaris esgrimint perquè es recullen les dades, la identitat i adreça del responsable del fitxer i de la facultat de l'usuari d'exercitar els drets d'accés , rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades.

CESSIÓ A TERCERS AMB CONSENTIMENT:

La Cambra no cedeix dades de caràcter personal sense el consentiment exprés dels seus titulars, que haurà de ser concedit en cada ocasió, sent només cedits amb la finalitat expressada i sempre amb el consentiment de l'usuari o client.

L'Usuari autoritza a la cessió de la dada del seu correu electrònic als seus contactes, amb la finalitat d'establir un entorn participatiu. Així mateix, en el cas de ser requerit a l'efecte, la Cambra de comunicar les dades personals de l'Usuari a les autoritats competents per cooperar en qualsevol investigació.

La revelació de qualsevol altra dada personal a un tercer per la Cambra per a qualsevol altre objectiu exigirà el consentiment previ de l'usuari, havent d’informar La Cambra sobre la identitat del tercer i l'objectiu de tal revelació.

CONFIDENCIALITAT I SECRET PROFESSIONAL:

Les dades recollides en totes les comunicacions privades entre la Cambra i els Usuaris seran tractades amb absoluta confidencialitat, comprometent la Cambra a l'obligació de secret de les dades de caràcter personal, al seu deure de guardar-les i adoptar totes les mesures necessàries que evitin la seva alteració, pèrdua i tractament o accés no autoritzat, d'acord amb el que estableix el Reglament de Mesures de Seguretat dels Fitxers que continguin dades de caràcter personal.

A més, també tindrà la condició de confidencial la informació de qualsevol tipus que les parts intercanviïn entre si, aquella que aquestes acordin que té tal naturalesa, o la que simplement veure sobre el contingut d'aquesta informació. La visualització de dades a través d'Internet, no suposarà l'accés directe als mateixos, excepte consentiment exprés del seu titular per a cada ocasió.

Recomanem al client que no faciliti a tercers la seva identificació, contrasenya o números de referència que la Cambra pogués proporcionar-li. Així mateix, per garantir que la protecció del secret professional entre la Cambra i l'Usuari es preservi en totes les comunicacions, l'Usuari no ha de revelar la informació confidencial a tercers.

CANVIS EN LA POLÍTICA DE SEGURETAT I DE PROTECCIÓ DE DADES:

La Cambra es reserva el dret de modificar la seva política de seguretat i protecció de dades amb l'objecte d'adaptar a les novetats legislatives o jurisprudencials, així com les que poguessin derivar-se de codis tipus existents en la matèria, o per decisions corporatives estratègiques, amb efectes de la data de publicació d'aquesta modificació en la web.

EXERCICI DE DRETS

L'Usuari té dret a oposar-se al tractament de qualsevol de les seves dades que no siguin imprescindibles per a la celebració del contracte ia la seva utilització per a qualsevol finalitat diferent del manteniment de la seva relació contractual, com ara els tractaments amb finalitats publicitàries. L'Usuari podrà dirigir-se a la Cambra per tal exercitar el seu dret d'oposició a aquests tractaments, a través dels mitjans indicats per a l'exercici dels seus drets, que s'exposen en el següent paràgraf.

L'Usuari podrà exercir els seus drets d'accés a les dades, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant correu electrònic o carta a la direcció de correu o correu electrònic indicades en el present avís adjuntant fotocòpia o escaneig del seu DNI o document identificatiu substitutori.

Domicili de correu: Carrer València, nº279 CP 08009 Ciutat Barcelona, Espanya
Correu electrònic: clc@cambrallibre.cat

POLÍTICA DE COOKIES

Les cookies són petits arxius de dades que s'envien a l'ordinador de l'Usuari, telèfon mòbil o un altre dispositiu d'accés quan visita una pàgina web i que permeten obtenir informació relativa a la seva navegació o un codi que permet identificar unívocament a l'usuari.

Seguint les directrius de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades procedim a detallar l'ús de galetes que fa aquesta web per tal d'informar-lo amb la màxima exactitud possible.

AQUEST LLOC WEB UTILITZA LES SEGÜENTS COOKIES PRÒPIES:

Galetes tècniques: Són aquelles que permeten a l'usuari la navegació a través d'una pàgina web, plataforma o aplicació i la utilització de les diferents opcions o serveis que en ella hi hagi com, per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a parts d'accés restringit, recordar els elements que integren una comanda, realitzar el procés de compra d'una comanda, realitzar la sol·licitud d'inscripció o participació en un esdeveniment, utilitzar elements de seguretat durant la navegació, emmagatzemar continguts per a la difusió de vídeos o so o compartir continguts a través de xarxes socials.

Galetes de personalització: Són aquelles que permeten a l'usuari accedir al servei amb algunes característiques de caràcter general predefinides en funció d'una sèrie de criteris en el terminal de l'usuari com ara serien l'idioma, el tipus de navegador mitjançant el qual accedeix al servei , la configuració regional des d'on s'accedeix al servei, etc.

AQUEST LLOC WEB UTILITZA LES SEGÜENTS COOKIES DE TERCERS:

Google Analytics, un servei analític de web prestat per Google, Inc. amb domicili als Estats Units amb seu central a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Califòrnia 94043. Per a la prestació d'aquests serveis, aquests utilitzen cookies que recopilen la informació, inclosa l'adreça IP de l'usuari, que serà transmesa, tractada i emmagatzemada per Google en els termes fixats en la web Google.com. Incloent la possible transmissió d'aquesta informació a tercers per raons d'exigència legal o quan aquests tercers processin la informació per compte de Google.

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

L'Usuari pot revocar el seu consentiment per a l'ús de cookies al seu navegador a través de les opcions del fabricant del navegador que utilitzeu, o bé instal·lant un sistema de rebuig ( "opt-out") a través dels enllaços d'alguns tercers que len galetes a la pàgina web.

Opt-out de Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=None

Xarxes socials: Cada xarxa social utilitza les seves pròpies galetes per tu punxar en botons del tipus M'Agrada o Compartir.

L'Usuari accepta expressament, per la utilització d'aquest Site, el tractament de la informació recollida en la forma i amb les finalitats anteriorment esmentats. I així mateix reconeix conèixer la possibilitat de rebutjar el tractament d'aquestes dades o informació rebutjant l'ús de galetes mitjançant la selecció de la configuració apropiada a tal fi al seu navegador. Si bé aquesta opció de bloqueig de galetes en el vostre navegador pot no permetre-li l'ús ple de totes les funcionalitats de la pàgina web.

Pot vostè permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador en el vostre ordinador:

 • Google Chrome: Eines → Configuració → Mostra opcions avançades → configuració de contingut → Galetes → Bloqueja les dades de llocs i les galetes de tercers

 • Mozilla Firefox: Eines → Opcions → Privadesa → Històric → Utilitza una configuració personalitzada per l'historial (desmarcar totes les caselles).

 • Internet Explorer: Eines → Opcions d'Internet → Privacitat → Configuració per a la zona d'Internet (pujar la barra de navegació fins Bloqueja totes les galetes).

 • Safari: Edició → Preferències → Privacitat → Bloqueja galetes (seleccionar "sempre").

Si té dubtes sobre aquesta política de cookies, pot contactar amb nosaltres a clc@cambrallibre.cat