CAMBRA

La Cambra del Llibre de Catalunya és l’associació professional que agrupa empreses que integren la cadena del llibre: editors, gràfics, distribuïdors i llibreters.


Fou creada per a la representació i gestió dels interessos professionals del llibre a Catalunya i és una entitat privada sense ànim de lucre.


Fou fundada l’any 1981 quan les competències de l’INLE (Instituto Nacional del Libro Español) son traspassades a la Generalitat de Catalunya. L’INLE és abolit i substituït per les cambres del llibre.


La Cambra forma part de FEDECALI, l’actual Asociación de Cámaras del Libro de España.


La Cambra té les següents finalitats, funcions i competències:

1. La promoció i desenvolupament de la producció, distribució i comerç del llibre, defen­sant en qualsevol cas la llibertat d'edició i circulació del mateix.

2. La representació, gestió, foment i defensa dels interessos comuns de les empreses i professionals associats, fins i tot amb capacitat per a formular declaració de Duanes per compte dels esmentats associats, d'acord amb les normes d'aquests Estatuts.

3. Gestionar les obres i serveis, així com desenvolupar totes aquelles activitats, siguin o no comercials, que es requereixin per atendre les necessitats dels interessos de les empreses i professionals associats, i dedicar una atenció especial a la formació dels professionals del llibre.

4. Formar i elaborar estadístiques i documentació de l'abast i varietat que exigeix el corresponent coneixement del sector i la gestió de les empreses i professionals associats.

5. Col·laborar amb l'Administració Pública -de la qual podrà rebre les funcions delegades que es precisin per al millor acompliment de llurs fins, així com amb les entitats relacionades amb el llibre.

6. Establir els convenis i concerts, amb les entitats públiques i privades, necessaris per al millor acompliment de llurs fins.

7. Evitar i perseguir la competència il·lícita i deslleial en totes les seves formes i manifestacions.


Els òrgans de govern de la cambra són el seu Ple, el Comitè Executiu, El President, i els Vice-presidents.


Resultado de imagen de operador economico autorizado

Operador Econòmic Autoritzat

El departaments de Duanes han reevaluat amb èxit, el 2017, la Cambra del Llibre de Catalunya en la seva condició d’OEA amb la que opera des de l’any 2015. Aquesta certificació garanteix uns standards de qualitat en els seus serveis i procesos.


Enllaços d’interès del sector